REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH ONLINE HI GRUPA

I. DEFINICJE W REGULAMINIE

1.1. Zleceniobiorca – hi GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bokserskiej 2/13 (02-882 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558002, posiadająca numer NIP 9512392829 i REGION: 361540544.

1.2. Zleceniodawca –osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca hi GRUPA Usługi reklamowe.

1.3. Reklama – każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie określonych spraw lub idei, bądź osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

1.4. Umowa Zlecenia Reklamowego – dokument umowy w formie pisemnej, określający warunki realizacji Usługi Reklamowej hi GRUPA, który po potwierdzeniu przyjęcia przez hi GRUPA oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

1.5. Zmiana Zlecenia emisji reklam – wyłącznie zmiana ustalonych terminów, miejsc emisji reklam, liczby emisji reklam, kryteriów targetowania reklamy oraz innych elementów składających się na Zlecenie będącym pisemnym oświadczeniem obu stron;

1.6. Materiały reklamowe – materiały graficzne i/lub wizualne emitowane na zlecenie Zleceniodawcy z tytułu realizacji kampanii reklamowej określonej specyfikacją/zleceniem emisji reklam.

1.7. Specyfikacja Techniczna – dokument określający dopuszczalne formy kreacji reklamowych w Usługach Reklamowych hi GRUPA.

1.8. Oferta – proponowane przez hi GRUPA formy i właściwości usług reklamowych świadczonych przez hi GRUPA.

1.9. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie https://higrupa.pl/regulamin-reklam-online/

 

 

 

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2.1 hi GRUPA pragnie zapewnić Zleceniodawcom najwyższą jakość świadczonych Usług reklamowych hi GRUPA.

2.2. Warunkiem świadczenia usług reklamowych przez hi GRUPA jest zgodność treści i formy kampanii z Regulaminem, ofertą, cennikiem, specyfikacją techniczną kreacji, obowiązującym prawem w tym zasadami współżycia społecznego.

2.3. Złożenie przez Zleceniodawcę  Umowy Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że ma on prawo do użycia w kreacji reklamowej informacji, danych, plików graficznych, czy znaków towarowych oraz innych elementów chronionych prawnie.

2.4. hi GRUPA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zlecenia Reklamowego, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

2.5. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez hi GRUPA szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie ze Zleceniem Reklamowym.

2.6. Sprzedaż reklamy przez Zleceniobiorcę odbywa się według następujących kryteriów:

a) liczby emisji (wyświetleń) – CPM/CPT, CPC/CPA/CPL/CPV;

b) czasu trwania emisji (dzień, tydzień, miesiąc) – FF (Flat Fee / opłata stała), artykuł sponsorowany;

c) ilości kont pocztowych / rekordów bazy danych – mailing, newsletter;

d) produktów niestandardowych wycenianych indywidualnie (konkursy, profile sponsorowane, dedykowane grupy tematyczne);

2.7. Do rozliczenia reklamy stosuje się odpowiednio następujące jednostki rozliczeniowe:

a) 1000 odsłon/kliknięć/akcji/leadów/odtworzeń;

b) dzień, tydzień, miesiąc emisji;

c) 1000 jako jednostka ilość kont pocztowych, rekordów baz danych;

d) 1 produkt (profil sponsorowany, grupa tematyczna).

 

III. ZLECENIE EMISJI REKLAMY ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI

3.1. Zlecenie emisji reklam dokonuje się pisemnie (w formie listu, faksu lub skanu Zlecenia emisji reklam przesyłanego przez Zleceniodawcę̨ do Zleceniobiorcy) na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Zleceniobiorcę. Zatwierdzenie tego dokumentu przez Zleceniodawcę jest wiążące i oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

3.2. Podstawowe informacje jakie muszą być zawarte w Zleceniu emisji reklam:

a) Zlecenia Emisji Reklam dokonuje się pisemnie (w formie listu, faksu lub skanu przesyłanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy) na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Zleceniobiorcę.

b) Zleceniodawca może używać swoich wzorów formularzy do poinformowania Zleceniobiorcy o chęci zakupu emisji reklamy. W takim przypadku Zleceniobiorca – po otrzymaniu formularza od Zleceniodawcy – przygotowuje swój dokument i przesyła do akceptacji Zleceniodawcy. Jednak dopiero zatwierdzenie tego dokumentu przez Zleceniobiorcę jest wiążące i oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

c) Zlecenie Emisji Reklam oraz potwierdzenie jego przyjęcia mogą być dokonywane w formie elektronicznej.

3.3. Zlecenie Emisji Reklam musi zawierać:

a) listę zamawianych powierzchni reklamowych (serwisów) oraz form reklamowych (np. double billboard, rectangle, link tekstowy);

b) jednostkę rozliczeniowa (odsłony, czas, kliknięcia, działania);

c) wartość jednostki rozliczeniowej, ewentualne rabaty;

d) wartości po udzielonych rabatach;

e) czas trwania Emisji Reklamy poszczególnych produktów;

f) ewentualne dodatkowe założenia dotyczące emisji reklamy (targetowanie, capping itp.);

g) nazwę kampanii;

h) dane identyfikujące klienta, w którego imieniu jest zamawiana emisja reklam (jeżeli ma to miejsce);

i) dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej, dane firmy zamawiającej: adres, telefon, faks, NIP;

j) dane Zleceniobiorcy: imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, adres, telefon, faks, NIP;

k) termin płatności faktury, nazwę banku i numer konta, na które powinny zostać przelane pieniądze przez Zleceniodawcę;

l) podpis i pieczęć Zleceniodawcy.

3.4. Podpisując Zlecenie emisji reklam, przygotowane przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca oświadcza, że:

a) posiada właściwe dla Zleceniodawcy (odpowiednie) uprawnienia do składania zamówienia oraz podpisania umowy o emisję reklam;

b) jest uprawniony do posługiwania się (użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych) informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa, lub innych praw wymaganych przy prowadzeniu/realizacji kampanii reklamowej;

c) zlecana emisja reklam jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;

d) upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy;

e) akceptuje warunki niniejszego regulaminu;

f) odpowiada za treść emitowanych reklam.

3.5. Opóźnienie w przekazaniu materiałów reklamowych lub dostarczenie ich w niewłaściwej specyfikacji technicznej niezgodnej z ustaleniami pomiędzy stronami, upoważnia Zleceniobiorcę do odstąpienia od umowy lub zażądania przez Zleceniobiorcę kary umownej wynikającej z wartości zamówionej powierzchni reklamowej a nie wykorzystanej ze względu na brak materiałów reklamowych.

3.6. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy od towarów i usług przez Zleceniobiorcę i przesłana do Zleceniodawcy.

3.7. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

3.8. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisane przez Zleceniobiorcę Zlecenia emisji reklam. W przypadku emisji reklam na przełomie miesięcy, na koniec każdego miesiąca oraz po zakończeniu kampanii zostaną wystawione faktury częściowe, składające się na całość Zlecenia emisji reklam.

3.9. W ramach indywidualnych ustaleń dopuszczalne jest wystawienie faktury za kampanię przed terminem jej rozpoczęcia.

3.10. Płatność za fakturę VAT powinna zostać dokonana w terminie określonym w Zleceniu emisji reklam.

3.11. Jeżeli Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą całości lub części kwot należnych Zleceniobiorcy z tytułu zlecenia emisji reklam, Zleceniobiorca może wstrzymać się od wykonywania swoich zobowiązań wynikających z tego i innych zleceń emisji reklam przez tego samego Zleceniodawcę.

3.12 Brak płatności faktury VAT w terminie określonym w Zleceniu emisji reklam będzie skutkowało naliczaniem przez Zleceniobiorcę odsetek maksymalnych.

 

IV. MODYFIKACJA I ANULOWANIE ZLECENIA

4.1. Modyfikacja i Anulowanie Zlecenia emisji reklam wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2. Modyfikacja Zlecenia emisji reklam przez Zleceniobiorcę jest dokonywana w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (dni robocze) od momentu otrzymania pisemnej informacji od Zleceniodawcy. Zleceniobiorca przedstawi w/w modyfikacje, o ile nie będzie to skutkowało trudnościami w realizacji usług na rzecz prowadzonych działań dla innych kontrahentów.

4.3. W przypadku anulowania Zlecenia emisji reklam Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:

a) w takcie emisji (realizacji zamówienia) po uiszczeniu opłaty z tytułu rezygnacji z zamówienia w wysokości 80% wartości zamówienia;

b) w okresie poniżej 45 dni poprzedzających planowaną datę emisji – 80% wartości zamówienia brutto;

c) w okresie wcześniejszym niż 45 dni poprzedzających planowaną datę emisji – 50% wartości zamówienia brutto;

4.4. W przypadku częściowego anulowania Zlecenia emisji reklam kary umowne wymienione w pkt. 4.3. odnoszą się do wartości anulowanej części zlecenia.

4.5. Za Anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się również:

a) niedostarczenie materiałów reklamowych co najmniej na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji lub

b) dostarczenie materiałów reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji,

W przypadkach określonych w lit. a) i b) na Zleceniodawcy spoczywa obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

4.6. W przypadku anulowania lub wstrzymania emisji na czas dłuższy niż 30 dni, Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy opis wykonanych czynności wraz z ich kosztem, naliczając opłatę z tytułu obsługi rezygnacji z zamówienia.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia hi GRUPA kompletnych materiałów reklamowych w formie gotowej do realizacji nie później niż pięć dni robocze przed rozpoczęciem emisji kampanii.

5.2. W trakcie realizacji Zlecenia Emisji Reklam i po jej zakończeniu Zleceniodawcy są udostępniane statystyki zrealizowanych kliknięć w reklamę lub/i emisji reklamy. Jeśli emisja reklam została sprzedana w oparciu o inne jednostki rozliczeniowe, ich liczba również znajdzie się w statystykach. Plik ze statystykami zostanie przesłany na życzenie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę e-mailem.

5.3, Podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z systemów emisyjnych Zleceniobiorcy.

 

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6.1. Zleceniobiorca dysponuje szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oferowanych form reklamy i udostępnia je na każde życzenie Zleceniodawcy.

6.2. Specyfikacja stanowi o rozmiarach, wadze oraz sposobach wykonania reklam. Warunkiem akceptacji Zlecenia emisji reklam przez Zleceniobiorcę jest dostarczenie przez Zleceniodawcę kreacji zgodnej ze specyfikacją.

6.3. Zleceniobiorca jest zobowiązany sprawdzić poprawność otrzymanych materiałów w czasie nie dłuższym niż cztery dni robocze od chwili ich otrzymania oraz poinformować Zleceniodawcę o ewentualnych błędach zawartych w materiałach lub o ich poprawności.

6.4. Reklamy nie mogą symulować ani naśladować elementów stron, na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Zleceniobiorca dodatkowo zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczenia reklam słowami „reklama”, „ogłoszenie płatne”, „sponsor” lub ich synonimami.

6.5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bądź narusza prawa osób trzecich.

 

VII. SIŁA WYŻSZA

7.1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia emisji reklam, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: wybuchu lub groźby wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych; umów rządowych lub międzynarodowych; strajków lub innych działań protestacyjnych; powodzi, pożarów, eksplozji; awarii sieci Internet lub jej części; awarii sieci energetycznej; awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.

7.2. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nim Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy emisji reklam.

 

VIII. WŁAŚCIWOŚCI PRAWA I SĄDU

8.1. Wszystkie umowy Zlecenia emisji reklam, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu.

8.2. Strony ustalają, że wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Złożenie zamówienia w hi GRUPA oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.

9.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2017r.